دوره و شماره: دوره 40، شماره 68، بهار و تابستان 1400 

ترجمه

1. دوست دارم ریاضیدان باشم

صفحه 1-17

محمدقاسم وحیدی اصل


2. دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء

صفحه 19-56

فاطمه احمدپور؛ شراره تقی دستجردی؛ شفیع شکرانی؛ مریم عادلی؛ مریم وحید دستگردی


دیدگاه نویسنده

4. دربارۀ مطالب تاریخ علمی کتاب‌های درسی ریاضی متوسطۀ دوم

صفحه 79-100

پیام سراجی؛ نرگس عصارزادگان


مقاله علمی - مروری

8. مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی

صفحه 157-171

سید مسعود امینی؛ حسن پورمحمد


ترجمه

9. قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن

صفحه 173-184

علی رضا خلیلی اسبویی؛ سید صادق صالحی امیری