دوره و شماره: دوره 40، شماره 69، اسفند 1400 
رتبه تانسور و مسئله بهترین تقریب رتبه پایین

صفحه 61-78

زهرا اردولالو؛ عفت گلپررابوکی؛ نظام‌الدین مهدوی امیری