تفکر مستقل

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه ریاضی

چکیده

انسان گرایی، ریاضیات را یک پدیده اجتماعی - تاریخی - فرهنگی می داند که بر اساس احتیاجات علوم و زندگی شکل می گیرد. اشیاء ریاضی را شبیه پول و کارت دعوت، موجود در شعور جمعی و احکام ریاضی را شبیه قانون و مذهب، مولفه ای از آگاهی اجتماعی ما تلقی می نماید و معتقد است که بدون انسانها ، ریاضیاتی وجود ندارد. داستان واقعی و جذاب زیر، از نظر فلسفه آموزش ریاضی حاوی نکات بدیع وارزشمندی در راستای دیگاه انسانگرایی هرش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات