دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 30، فروردین 1382، صفحه 1-63 

مقاله ترویجی

حدس آنتروپی مینیمال

صفحه 1-12

حمیدرضا فنایی


جمع و شمارش: حساب افرازها

صفحه 39-54

پرویز حسن پور فرد


تفکر مستقل

صفحه 55-60

فریدون رهبرنیا؛ محمد صال مصلحیان