نقد کتاب «راه به سوی حقیقت»

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه

چکیده

راجر پنروز برای عنوان کتاب اخیرش، «راه به سوی حقیقت» را رگزیده است که مکررا در متوان فیزیکی به کار می رود. تعجبی ندارد که این عبارت مورد پسند فیزیکدانان قرار گرفته است، زیرا این استعاره، پیگیری سرراست مقصدعایی را پیشنهاد می کند که عبارت است از درکی از همه اصوا اساسی که بر رفتار جهان حاکم است. شاید این خواسته، برنامه ای بلند پروازانه به نظر آید. به ویژه با توجه به این گفته ویگنر:« موفقیت بزرگ فیزیک به خاطر محدودیت هدف هایش است». از زمان این ارزیابی، پیشرفت خیره کننده، چنان چشم انداز فیزیک را تغییر داده است که پیشگامان زیادی از آن جسارت یافته اند که پیشنهاد کنند: درک کامل قوانین طبیعت امکان پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات