دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 41، مهر 1387، صفحه 1-68