فضاهای کوانتمی و توپولوژی ناجابجایی آنها

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه

چکیده

هندسه ناجابجایی، هندسه فضاهای کوانتمی را مطالعه می کند. به عبارت ساده تر، این کار به معنی مطالعه خواص هندسی جبرهای ناجابجایی است. اساس کار بر توجه به این نکته است که رسته های مختلفی از فضاها را می توان به وسیله جبرهای جابه جایی نگاشت ها بر آنها کاملا توصیف کرد. در این صورت به یک جبر جابجایی می توان به عنوان جبر نگاشت ها بر یک فضای ناجابجایی نگریست. حال سوال این است: خاصیت هندسی یک جبر ناجابجایی چیست؟ چگونه می توان کلاسهای مشخصه یا ساختارهای اضافی مانند متریک ریمانی را برای یک جبر ناجابجایی توصیف کرد؟ این مقاله آشنایی کوتاهی است با فضاهای کوانتمی و هندسه ناجابجایی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات