دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 28، اردیبهشت 1381، صفحه 1-69 

ترجمه

فضاهای کوانتمی و توپولوژی ناجابجایی آنها

صفحه 27-39

سید محمد باقر کاشانی


مقاله ترویجی

روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک

صفحه 41-52

بیژن ظهوری زنگنه


مقاله مروری

کاربرد برچسب گذاری دلپذیر

صفحه 53-66

کوروش عشقی