تعمیم مساله هفده شتر و حل کارای رده ای از مسائل برنامه ریزی صحیح

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

موضوع مورد بحث قسمت کردن عدد صحیح به نسبت هایی از اعداد گویا است به طوری که عددی که به هر نسبت تعلق می گیرد یک عدد صحیح باشد. مساله هفده شتر و راه حل آن در اینجا مورد بررسی و تعمیم قرار می گیرد. ما در اینجا ضمن بررسی راه حل اولیه پیشنهادی، به تعمیم این مساله می پردازیم و سپس نشان می دهیم که چگونه می توان با استفاده از راه حل پیشنهادی رده خاصی از مسائل برنامه ریزی صحیح را به طور کارا حل کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات