ترک ریاضیات به قصد فلسفه

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه

چکیده

این سخنرانی مروری است بر کارهای نویسنده از نظریه هموتوپی و جبر همولوژی گرفته تا کتابهای جدید با تاکید بر نقشی که ایده های مختلف از بیولوژی در نظریه فاجعه ایفا می کند. دیدگاه اتخاذ شده دیدگاهی است انتقادی نسبت به انجام آزمایش بدون زمینه تئوریک و نیز نسبت به کاربرد نامناسب آمار به عنوان توجیه تفکر قیاسی در علم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات