قضیه دوجمله ای: مفهومی گسترده در ریاضیات دوره اسلامی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه

چکیده

نمونه ای از قضیه بسط دوجمله ای را که روش محاسبه و به توان رسانیدن مجموع دو مقدار را تا قوه هفتم نشان می دهد، در نوشته های زنجانی می توان به دست آورد. با اینکه قضیه فوق توسط کرجی کشف و مورد استفاده چندین ریاضیدان پس از او قرار گرفته است، تشریح آن توسط زنجانی نمایانگر آن است که قضیه دوجمله ای اهمیت بسزایی در ریاضیات قرون وسطی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات