معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

نوع مقاله : معرفی و نقد کتاب

نویسنده

دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

چکیده

نگاهی مختصر به دوازده مقاله از کتاب گسرش ریاضیات به کوشش ژان پل پاپه

کلیدواژه‌ها

موضوعات