نقد کتاب نظریه های فلسفی احتمال

نوع مقاله : معرفی و نقد کتاب

نویسنده

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

نیاز به شفافیت و وضوح درباره مفهوم احتمال عمیقا حس می شود. خواه به این دلیل که این مفهوم هم از دیدگاه ریاضی و هم از دیدگاه تجربی بسیار جالب توجه است، یا به این دلیل که مفهوم احتمال در برابر همه کوشش ها در جهت دقیق ساختن آن سرکش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات