هندسه و توپولوژی در بعدهای سه و چهار از دیدگاه نظریه زایبرگ - ویتن

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

پژوهشگاه دانشهای بنیادی، پژوهشکده ریاضیات

چکیده

این مقاله دو قسمتی که قسمت دوم آن در شماره اینده به چاپ خواهد رسید، کوششی است برای بیان بخشی از تاریخچه، کاربردها و چشم اندازهای نظریه زایبرگ- ویتن روی خمینه های سه و چهار بعدی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات