هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

پژوهشگاه دانشهای بنیادی، پژوهشکده ریاضیات

چکیده

در این مقاله به دنبال قسمت اول آن  که در شماره قبل به چاپ رسید، به بیان تاریخچه، کاربردها و چشم اندازهای نظریه زایبرگ-ویتن روی خمینه های سه و چهار بعدی می پردازیم. به ویژه تاکید بیشتری بر کارهای خیره کننده تاوبز در هندسه و توپولوژی خمینه های همتافته و سایا یعنی هم ارزی  ناوردای زایبرگ- ویتن و ناوردای گروموف روی خمینه های  همتافته و همچنین اثبات انگاره وینشتین توسط وی داریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات