دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 50، آذر 1391