قضیه پروانه

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

خانه ریاضیات اصفهان

چکیده

تمرکز مقاله بر بیان اثبات های متعدد قضیه مشهور پروانه در هندسه اقلیدسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات