دیدار با مساله

نوع مقاله : سایر موارد

نویسنده

دانشگاه گلستان، گروه ریاضی

چکیده

طرح  مسائل جدید و حل برخی مسائل شماره قبل

کلیدواژه‌ها

موضوعات