دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 51، بهمن 1391 

مقاله ترویجی

کاربردهای پایه گربنر در هندسه ترکیبیاتی

صفحه 1-14

زینب مالکی؛ امیر هاشمی


مقاله مروری

آشنایی با حلقه های توابع پیوسته

صفحه 15-50

فریبرز آذرپناه؛ امیدعلی کرمزاده؛ منیره پیمان؛ رستم محمدیان


ترجمه

به یاد جان دانس

صفحه 51-58

منصور معتمدی


معرفی و نقد کتاب

مروری بر کتاب self-similar groups

صفحه 59-68

محمد جلوداری ممقانی


سایر موارد

دیدار با مساله

صفحه 69-82

بامداد یاحقی