کل و جزء در یاضیات

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران، دانشکده ریاضی

چکیده

در این مقاله نقش محوری رابطه «کل-جزء» در ریاضیات با ارائه مثالهایی از جبر، هندسه، آنالیز تابعی، منطق، توپولوژی و نظریه رسته ها و در تجزیه و تحلیل آن مثالها آشکار می شود.

کلیدواژه‌ها