انتگرال: از ارشمیدس تا لبگ (قسمت اول)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه زنجان، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله شرحی تاریخی-‌توصیفی از شکل‌گیری و تکامل مفهوم انتگرال از ابتدا تا زمان لبگ ارائه می کنیم. همچنین با تمرکز بر روی برخی جنبه‌های خاص نظریه های ریمان و لبگ و با ارائه مثال‌هایی به برخی از کاستی‌های این دو نظریه انتگرال اشاره خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات