مساحت و کاستی در مدل بلترامی- کلاین

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده ریاضی

چکیده

آبراهام اونگار فرمولهایی برای محاسبه کاستی یک مثلث در مدل بلترامی- کلاین ارائه کرده است. او بر اساس ساختار جبری حاصل  از جمع سرعتهای نسبیتی روی مجموعه سرعتهای مجاز، تعریف جدیدی برای مساحت پیشنهاد می کند. در این مقاله بر اساس ایده های کارتسل و اونگار تعریف دقیقی برای مساحت و کاستی در مدل بلترامی - کلاین ارائه می کنیم. به کمک این تعریف، برای فرمولهای محاسبه کاستی اثباتهای ساده و مقدماتی به دست می آیند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات