انتگرال: از ارشمیدس تا لبگ (‌قسمت دوم)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه زنجان، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله، شرحی تاریخی-‌توصیفی از شکل‌گیری و تکاامل مفهوم انتگرال از ابتدا تا زمان لبگ ارائه می‌کنیم. همچنین با تمرکز بر روی برخی جنبه‌های خاص نظریه انتگرال‌های ریمان و لبگ و با ارائه مثال‌هایی، به برخی کاستی‌های این دو نظریه انتگرال گیری اشاره خواهیم کرد.