دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 53، دی 1392، صفحه 1-71