نظریه فضاهای برگمن، گذشته، حال و آینده(قسمت دوم)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

در قسمت اول این مقاله با نظریه فضاهای برگمن آشنا شدیم و تفاوت های اساسی این نظریه را با خویشاوند نزدیک آن، نظریه فضاهای هاردی، توضیح دادیم. در این قسمت، به مرور پیشرفت های اساسی این نظریه می پردازیم. برای ملاحظه نمادها و تعریف ها، خواننده را به قسمت اول مقاله ارجاع می دهیم.