نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک از اویلر تا لانگلندز

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه ولی عصر رفسنجان، گروه ریاضی

چکیده

نمایش های گروه و آنالیز هارمونیک نقش حساسی در مباحث متنوعی چون نظریه اعداد، احتمال و ریاضی فیزیک ایفا می کنند. قضیه نمایش لانگلندز عنصری اساسی در کار وایلز روی آخرین قضیه فرما بود و نظریه نمایش چارچوبی برای پیش بینی وجود کوارک ها فراهم کرد. در این مقاله نظریه نمایش و ارتباط آن را با آنالیز هارمونیک دوره می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات