چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

قضیه فارکاش یکی از قضایای آلترناتیو (این یا آن) است که کاربردهای مختلفی از جمله اثبات بهینگی در برنامه ریزی خطی و غیرخطی و اثبات قضایای دوگانی در برنامه ریزی خطی دارد. در این مقاله به بیان این قضیه و برخی صورتهای معادل و اثبات های مختلفی از آن می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات