شما و تحقیق

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

مطالب کمی درباره مدیریت کار تحقیقی و مطالب کمتری درباره نحوه برخورد با افرادی که کار تحقیقی شما را مدیریت می کنند، نوشته شده است. با این حال، کار تحقیقی بیش از آنچه تصور می کنید در کنترلتان است. در این مقاله، درباره کارهای تحقیقاتی اثرگذار صحبت می کنیم. کارهایی که مقبولیت وسیع و فراگیر به دست می آورند. درباره کارهای تحقیقاتی صحبت می کنیم که اهمیت درازمدت و ارزشی بیش از یک پانویس در مورد تاریخ دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات