تعمیم های تعویض ناپذیر ریاضیات

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه ریاضی

چکیده

طی 50 سال گذشته نظریه ای غنی درباره جبرهای تعویض ناپذیر عملگرها ارائه شده است. هنگامی که جنبه های مختلف این نظریه به حالت تعویض پذیر محدود می شوند، برحسب مورد، به توپولوژی، دستگاههای دینامیکی، نظریۀ مجموعه ها و احتمالا چیزهای دیگر تبدیل می شوند. از این رو جبرهای عملگرها تعمیمی تعویض ناپذیر  از همۀ این شاخه ها فراهم می آورد. تأثیر حالت تعویض پذیر به ویژه در کارهای اولیه هر حوزه بارز بوده است ولی پدیده هایی وجود دارند که دارای هیچ مشابه تعویض پذیری نیستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات