دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 24، شهریور 1379، صفحه 1-58