نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

چکیده

تاریخ ریاضیات و فیزیک نظری نشان می دهد که فکرهای آغازگر بهترین روش های ریاضی، در فرآیند حل مدلهای انتگرال پذیر، کشف شده اند. خصوصا اکتشاف ریاضی بیست سال اخیر را که دستاوردهای جانبی از دستگاههای انتگرال پذیر مشهور مربوط به سولیتونها و نظریه های کوانتمی اند، مورد بحث قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات