شمارش مرکزسازها در گروههای متناهی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه کاشان، دانشکده علوم، گروه ریاضی

چکیده

هدف مقاله مطالعۀ تعداد مرکزسازها در گروههای متناهی است و احکامی دربارۀ گروههای متناهی با n مرکزساز ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات