دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 25، آذر 1379، صفحه 1-75