حلقۀ چهارگانها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

چکیده

نخستین مثال حلقه های تقسیمی تعویض ناپذیر به نام چهارگانها، توسط همیلتن کشف شد. روش ساختن چهارگانها به گونه ای است که به جای هیأت اعداد حقیقی  می توان هر حلقه تعویض پذیری قرار داد. حالت های کلاسیک با انتخاب هیأت اعداد حقیقی، حلقۀ اعداد صحیح یا هر زیرحلقۀ دیگری از اعداد گویا به دست می آید. هدف این نوشتار مطالعه مقدماتی حلقۀ چهارگانها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات