دوریها و متریکهای ناوردا در آنالیز مختلط

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

چکیده

ساختن یک دوری که نسبت به رده ای از نگاشتها ناوردا باشد، یکی از ابزارهای اساسی در رهیافت هندسی به ریاضیات است. ایدۀ آن به کلاین و حتی ریمان برمی گردد. در این مقاله دوریهایی را در نظر خواهیم گرفت که نسبت به نگاشتهای دوسو تمامریخت خمینه های مختلط، ناوردا باشند. دوریهای متعددی با این ویژگی وجود دارند. تعدادی از آنها از توابع روی فضای مماس ناشی می شوند به همان شیوه ای که متریک ریمانی روی یک خمینه، یک دوری روی خمینه ایجاد می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات