دامنه های ایدآل اصلی تقریباً اقلیدسی هستند

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه سمنان، دانشکده تربیت دبیرمهدی شهر، گروه ریاضی

چکیده

در بسیاری از کتابهای جبر مجرد دورۀ کارشناسی، ثابت می شود که هر دامنۀ اقلیدسی یک دامنۀ ایدآل اصلی است و هر دامنۀ ایدآل اصلی، یک دامنۀ تجزیۀ یکتا است. بنابراین زنجیری از استلزامهای منطقی را داریم. بسیاری از کتابها خاطرنشان می کنند که عکس این استلزامها درست نیستند. در این نوشته نشان می دهیم که در واقع شرط تقریباً اقلیدسی معادل با دامنه ایدآل اصلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات