ایدآلها، واریته های جبری و الگوریتم ها

نوع مقاله : معرفی و نقد کتاب

نویسنده

دانشگاه خواجه نصیر طوسی، دانشکدۀ علوم، گروه ریاضی

چکیده

این کتاب با هدف نگارش مقدمه ای بر هندسه جبری و جبر جابجایی تالیف شده است و مخاطبین آن دانشجویان سال دوم به بعد در دورۀ کارشناسی هستند. مطالب کتاب در 9 فصل تنظیم شده است و می توان آن را در دو ترم 15 هفته ای تدریس نمود. همچنین این کتاب برای افرادی که علاقه مند به موضوع هندسۀ جبری باشند و بخواهند به طور انفرادی آن را مطالعه کنند، نقطۀ شروع خوبی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات