نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی»

نوع مقاله : دیدگاه نویسنده

نویسنده

دانشگاه کاشان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در این مقاله سعی شده است نوع مقاله هایی که برای چاپ در مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی مناسب هستند برای خوانندگان علاقه مند به همکاری با مجله مشخص شود. به ویژه بر چیستی مقاله توصیفی و چگونگی نگارش آن تاکید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات