سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در این مقاله، تاریخ فلسفۀ ریاضی را در سه دوره مطالعه می کنیم. دورۀ اول از ادوار باستانی تا اواخر  قرن هفدهم میلادی؛ دورۀ دوم که با ابداع حساب دیفرانسیل و انتگرال توسط نیوتن و لایب نیتس آغاز می شود و حدودا دو قرن به درازا می کشد؛ و دورۀ سوم از زمان دقیق سازی مبانی آنالیز ریاضی توسط وایرشتراس و دیگران تا به امروز. همچنین سه مکتب فلسفی منطق گرایی، شهودگرایی و صورتگرایی در ریاضیات را نقد و نقاط ضعف و قوت آنها را بررسی می کنیم. نشان خواهیم داد که این سه مکتب غالب در فلسفۀ ریاضی هر یک با روی گردانیدن از تجربیات عینی ریاضیدانان، به مقوله ای مستقل از ریاضیات تبدیل شده است که جوابگوی کنجکاوی های  فلسفی ریاضیدانان حرفه ای نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات