میراث فوریه

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه زنجان، گروه ریاضی

چکیده

این مقاله تاریخچه پژوهش های فوریه و ریاضیدانان پس از او دربارۀ پیدایش سریهای فوریه، قضیه های همگرایی این سریها و گرایش های جدید در این حوزه از ریاضیات است. در اینجا به بخشی  مهم از میراث علمی او خواهیم پرداخت که همان موضوع بسط یک تابع برحسب سری مثلثاتی و دستور محاسبۀ ضرایب مربوط به آن است. این موضوع یکی از راه هایی است که می توان تأمل دربارۀ فوریه و ارتباط او با فیزیک و فلسفۀ طبیعی را از آن آغاز کرد و استمرار  تحقیقاتش در حوزۀ ریاضیات توسط دیگران را نیز مورد بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات