مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده فنی

2 دانشکده ریاضی و کامپیوتر، گروه آمار

3 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار

چکیده

در این مقاله، سه رویکرد نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه را به مسئلۀ آزمون فرضیه های فازی (در حالتی که داده ها معمولی هستند) مطرح و مقایسه می کنیم. در هر سه رویکرد اگر فرضیه ها دقیق در نظر گرفته شوند، آزمون مربوط معادل با ازمون نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه برای فرضیه های دقیق خواهد بود. یک مثال کاربردی نیز در حوزۀ کشاورزی ارائه می شود و به وسیلۀ این سه رویکرد مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات