تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، گروه علوم کامپیوتر

2 دانشگاه صنعتی سهند تبریز، گروه ریاضی کاربردی

چکیده

اخیراً روش جدیدی با نام تجزیۀ نامنفی ماتریسی برای نمایش خطی داده های نامنفی پیشنهاد شده است که علاوه بر کاهش تعداد داده ها، محدودیت روش های کلاسیک را ندارد. در این روش، ماتریس بزرگِ متناظر با  داده های نامنفی به دو ماتریس نامنفی کوچک تجزیه می شود. در این مقاله، ابتدا روش های کلاسیک را مرور می کنیم. سپس تجزیۀ نامنفی ماتریسی با نسخه های مختلف آن معرفی و مسائل مهم داده کاوی مانند رده بندی و خوشه بندی برای این روش بررسی می شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات