حدس سینگر-ورمر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز، بخش ریاضی

2 دانشگاه یزد، دانشکده ریاضی

چکیده

کار روی برد اشتقاقهای روی جبرهای باناخ توسط سینگر و ورمر در سال 1955 آغاز شد. آنها نشان دادند که برد هر اشتقاق کراندار روی جبرهای باناخ تعویضپذیر، داخل رادیکال جیکوبسن قرار می گیرد. آنها حدس زدند که شرط پیوستگی اضافی است و این به حدس سینگر-ورمر مشهور شد. بیش از سی سال گذشت تا توماس در سال 1988 این حدس را ثابت کرد. در تلاش برای حل این مسئله و چند مسئله دیگر، شاخه جدیدی در آنالیز تابعی به نام نظریه پیوستگی خودکار ایجاد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات