بورسوک-اولام نقطه ثابت براوئر را نتیجه میدهد: یک ساختار مستقیم

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش ریاضی

چکیده

قضیه بورسوک-اولام و قضیه نقطه ثابت براوئر هر دو از قضیه های شناخته شده در توپولوژی هستند و هر دو غیر ساختاری و وجودی به شمار می آیند. بیشتر کتابهای درسی این قضیه ها را بدون ذکر رابطه آنها با یکدیگر بیان کرده اند. با وجود این ثابت می شود که قضیه بورسوک-اولام، قضیه نقطه ثابت براوئر را نتیجه می دهد. در این مقاله این نتیجه را با روشی مستقیم ثابت می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات