مشتق گیرهای پوچتوان روی حلقه های ساده با تابع بازگشت

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

فرض کنیم R  یک حلقه یکدار ساده با مشخصه صفر  و تابع بازگشت * باشد و  a عضوی از این حلقه باشد. در این مقاله نشان میدهیم که اگر تابع ada  مشتقگیر متناظر با a  روی  R پوچتوان باشد، آنگاه برای عضوی مانند e  در مرکز R  داریم a-e  نیز پوچتوان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات