دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 23، آذر 1378، صفحه 1-73