تابعی که روی هر بازه پوشا است

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 هیات علمی/دانشگاه پیام نور

2 هیات علمی/پیام نور

چکیده

در این مقاله، یکتابع حقیقی ارائه می کنیم که وقتی به هر بازه باز ناتهی محدود می شود، پوشا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Halperin, I.,  Discontinuous functions with the Darboux property, Amer. Math. Monthly, 57 (1950), 539–540.
Lebesgue, H.  L.,  Le\c{c}ons sur l'int\'{e}gration et la Recherche des Fonctions Primitives, Gauthier-Villars, 1904.
Oman, G.,  The converse of the intermediate value theorem: from Conway to Cantor to cosets and beyond,
\ Missouri J. Math. Sci., 26 (2014), no. 2, 134–150.
Wikipedia., Darboux’s theorem, Wikipedia-- the Free Encyclopedia, 2013.