دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 62، خرداد 1397، صفحه 1-149 

ترجمه

ریاضیات: علم و هنر

صفحه 15-33

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی


مقاله مروری

تاریخچۀ تکامل مدل های شکار-شکارچی

صفحه 35-57

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ هانیه فتاح پور


ترجمه

کاشی کاری

صفحه 81-107

رسول کاظمی؛ حمیدرضا نعمتی


سه روایت از نوسان شدید

صفحه 109-124

حسن مجیدیان؛ خدیجه ندائی اصل


مقاله ترویجی

قضیۀ بزو

صفحه 125-140

داود حسن زاده للکامی


تابعی که روی هر بازه پوشا است

صفحه 147-149

احمد محمدی؛ اسماعیل نیکوفر