امیدعلی شهنی کرمزاده و همگانی سازی از نوع دوم

نوع مقاله : دیدگاه نویسنده

نویسنده

دانشگاه یاسوج، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

چکیده

شما را نمی دانم اما عنوان مقاله، مرا به یاد عنوان فیلم برخورد نزدیک از نوع سوم اسپیلبرگ می اندازد ولی البته به آن هیچ ربطی ندارد. مقاله را بخوانید وجه تسمیه را خواهید یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بُرل‏، آ.‏، ریاضیات: علم و هنر‏، ترجمۀ روح‌الله جهانی‌پور و سعید مقصودی‏، فرهنگ و اندیشۀ ریاضی‎‏، سال 37‏، شمارۀ 62 (بهار و تابستان 1397)‏، 15--33.
 
شهنی کرم‌زاده‏، امیدعلی‏، نتایج باورنکردنی در ریاضیات‎،  گردآورنده: احسان ممتحن،  انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز‏، اهواز‏، ‎1379‎.
شهنی کرم‌زاده‏، امیدعلی‏، اثبات‌های فراموش‌نشدنی در ریاضیات؛ تکملۀ کتاب نتایج باورنکردنی در ریاضیات،   گردآورنده: امید غیور، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز‏، اهواز‏، 1383.‎
ایگنر، مارتین ‏و تسیگلر‏، گونتر‏، کتاب اثبات‎،  ترجمۀ سیامک کاظمی‌، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران‏،  ‎1379‎.
 
هاردی‏، گ. ف.‏، دفاعیۀ یک ریاضیدان‎، ترجمۀ سیامک کاظمی، انتشارات علمی ‌و فرهنگی، تهران‏، ‎1385‎.
 
هالموس‏، پال‏، چگونه ریاضی بنویسیم، ترجمۀ حسن نجومی، فرهنگ و اندیشۀ ریاضی‎، سال 23‏، شمارۀ  33 (پاییز‏ و زمستان 1383)‏، 43--75‎.
 
‎ هِنریکسِن‏، ملوین‏، فزون از حد ریاضیدان م.و.ز.ر وجود دارد،  ترجمۀ احسان
 ممتحن، فرهنگ و اندیشۀ ریاضی‎، سال 29‏، شمارۀ ‎45‎  (پاییز و زمستان ‎1389‎)‏، 21--29.
 
 
 
az ‎ ‎Azarang‎, ‎A.,‎  ‎Persian ‎t‎arof in mathematics‎‎, The ‎Math.‎ Intelligencer‎‎, 33‎ (‎2011), 1‎.
 
 
ba ‎‎Barnett‎, J., Forget What You Know‎‎, ‎TEDxTeen‎, ‎2012‎.
 
 
 
 
‎Conway‎,  J. H., A characterization of the equilateral triangles and some‎ ‎consequences‎, The Math. Intelligencer‎‎, ‎36  (2014)‎, no. 2, ‎1--2‎.
 
‎Goldstein, ‎C., ‎Skandalis, ‎G., ‎An ‎interview ‎with ‎Alain ‎Connes, ‎Part ‎I, Eur. ‎Math. ‎Soc. ‎Newsletter‎, ‎63‎ ‎(2007), ‎25--30.‎
‎Jingzhong, ‎Z., The ‎‎I‎nduction ‎on a ‎‎C‎ontinuous ‎Variable‎, ‎Technical ‎Report ‎of ‎ICTP, ‎IC1157, ‎1989.‎
  ‎Karamzadeh‎, O. A. S., One-line proof of AM-GM inequality‎, The Math. Intelligencer‎, ‎‎‎33‎ (2011), 3‎.
 
  ‎Karamzadeh‎, O. A. S.‎,  Johnson's three circles theorem revisited‎,  The College Math. J.‎‎, ‎‎ ‎45 (2014), no‎‎‎‎. ‎3‎, 217--218.
 
  ‎Karamzadeh‎, O. A. S.‎,  ‎Namdari, ‎M‎.,  ‎Gorjian‎, I.,  Morely's theorem is no longer mysterious!‎,  The Math. Intelligencer‎‎, 37‎ (‎2015), 6--7‎.
 
  ‎Karamzadeh‎, O. A. S.‎,  Is John Conway's proof of Morley's theorem the simplest and free of Deus Ex Machina,  The Math. Intelligencer‎‎, 36 ‎(2014), 4--7.‎‎
 
‎Karamzadeh‎, O. A. S.‎,  Is the mystery of  Morley's trisector theorem resolved?‎, (‎to appear) in Forum ‎Geometricor‎um‎‎.
 
‎Karamzadeh‎, O. A. S.‎,  A very elementary short proof for Conway's little theorem‎, (‎to appear) in Mathematical Gazette‎‎.
 
 
‎Rotman B., ‎ ‎Kneebone‎, T., The Theory of Sets and Transfinite Numbers‎‎, ‎Max Parrish and Co‎. ‎Ltd‎., ‎Oldbune Math‎. ‎Series,‎  ‎London‎,   ‎1966‎.
 
‎Rota‎,  G. C., ‎The phenomenology of mathematical beauty‎, Synthese‎‎,  111 (1997)‎, ‎no.‎ ‎2‎, ‎171--182‎.
 
‎Willard‎, S., General Topology‎‎, ‎Addison-Wesley‎, New York, ‎1968‎.