آغاز توپولوژی در لهستان

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه ریاضی

چکیده

تا پایان قرن نوزدهم، لهستان در عرصۀ ریاضیات چندان مورد توجه نبود. به یک باره، بعد از جنگ جهانی اول، مکتب ریاضیات لهستان شهرتی فراگیر یافت و دو شهر بدل به مراکز مهم ریاضیات شدند: یکی لووف  که در آنجا استفان باناخ و جمعی دیگر دربارۀ آنالیز تابعی پژوهش می کردند و دیگری وارشاو  که حوزۀ اصلی پژوهش در آنجا، نظریۀ مجموعه ها و توپولوژی بود. در این مقاله، تمرکز ما بر دستاوردهای لهستان در حوزۀ توپولوژی خواهد بود. در آن زمان، توپولوژی شاخه ای نوپا از ریاضیات بود. چه شد که در کشوری بدون سابقۀ در خور توجه در ریاضیات، توپولوژی به شکوفایی رسید؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Arkhangelskii‎, ‎A. ‎V., ‎ ‎Pontryagin, ‎L. S‎. (eds.), General Topology‎, ‎vol‎. ‎I}‎, ‎Springer-Verlag‎, ‎New York,1990‎.
 
  ‎Bing‎, ‎R‎. ‎H‎., ‎Concerning hereditarily indecomposable continua‎, {Pacific Journal of Mathematics}‎, {1} (1951)‎,‎ 43--52‎.
 
‎Engelking‎, ‎ ‎R‎., {General Topology}‎, ‎PWN‎, ‎1977‎.
 
‎Engelking‎,  ‎R‎., ‎‎``‎‎‎P‎. ‎S‎. ‎Aleksandrow"‎, {Wiadomo\'{s}ci ‎Matematyczne}‎‎‎‎, {20} (1978), 174--177‎.
 
  ‎Engelking‎, ‎R‎., ‎Sieklucki‎, ‎ ‎K‎., {Introduction to Topology}‎, ‎Amsterdam‎, ‎North-Holland‎, ‎1994‎.
 
  ‎Hannabuss‎, ‎K‎., ‎Forgotten fractals‎, {Mathematical Intelligencer}‎,                {18} (1996), 28--31‎.
 
‎Janiszewski‎, ‎Z‎., ‎O potrzebach matematyki w Polsce‎, ‎in‎: ‎Nauka Polska‎, ‎Warszawa‎, ‎Kasa im‎. ‎Mianowskiego 1917‎, ‎reprinted in‎: ‎               {Wiadomosci Matematyczne,} {7} (1963), 3--8‎.
 
  ‎Janiszewski‎, ‎Z‎., ‎O rozcinaniu plaszczyzny przez continua‎, ‎               {Prace Matematyczno-Fizyczne}‎,  {26} (1913), 11--63‎.
 
‎Janiszewski‎, ‎Z‎., ‎Sur les continus irr\'{e}ductibles entre deux points,               { Comptes Rendus Paris}‎, ‎(1911), 752--755‎.
 
‎Janiszewski‎,  ‎Z‎.,  ‎\"{U}ber die Begriffe ``Linie‎" ‎und ``Fl\"{a}che'',               { International Congress of Mathematicians‎, ‎Cambridge‎, ‎1912.}‎
 
  ‎Knaster‎, B‎.,  ‎Un continu dont tout sous-continu est ind\'{e}composable‎, ‎               {Fundamenta Mathematicae}‎, {3} (1922), 247--286‎.
 
  ‎Knaster‎,  ‎B‎.,  ‎Kuratowski‎, ‎K‎., ‎Sur les ensembles connexes‎, ‎               {Fundamenta Mathematicae},{ 2} (1921), 206--255‎.
  ‎Kuratowski‎, ‎‎K‎.,{Notatki do autobiografii}‎, ‎Czytelnik‎, ‎Warszawa‎, ‎1981‎.
 
  ‎Kuratowski‎,  ‎K‎., {P\'{o}{\l} wieku matematyki polskiej}‎, ‎Wiedza Powszechna‎, ‎Warszawa‎, ‎1977‎.
 
‎Kuratowski‎,   ‎K‎.,  ‎S‎. ‎Mazurkiewicz et son oeuvre scientifique‎, ‎               {Fundamenta Mathematicae}‎, {34} (1947), 316--331‎.
 
‎Kuratowski‎,  ‎K‎., {Topologie‎, ‎vol‎. ‎I}‎, ‎Warszawa‎, ‎1933‎.
 
  ‎Kuratowski‎, ‎ ‎K‎., {Topologie‎, ‎vol‎. ‎II}‎, ‎Warszawa‎, ‎1950‎.
 
‎Kuratowski‎,   ‎K‎., ‎Sierpi\'{n}ski‎, ‎W‎.,  ‎Les fonctions de classe 1 et les ensembles connexes punctiformes‎, ‎{Fundamenta Mathematicae}‎,                {3} (1922), 303--313‎.
 
‎Lelek‎, ‎A‎., {Zbiory}‎, ‎Warszawa‎, ‎PZWS‎, ‎Warszawa‎, ‎1966‎.
 
  ‎Mazurkiewicz‎, ‎S‎., ‎O arytmetyzacji continu\'{o}w‎, {Comptes Rendus Varsovie}, { 6 }(1913), 305--311‎.
 
  ‎Mazurkiewicz‎,  ‎S‎., ‎Sur les continus absolument ind\'{e}composables‎, ‎               {Fundamenta Mathematicae}‎, {16} (1930), 151--159‎.
 
‎Mazurkiewicz‎,  S‎.,  ‎Sierpi\'{n}ski‎, ‎W‎., ‎Contribution \`{a} la topologie des ensembles d\'{e}nombrables‎, ‎{Fundamenta Mathematicae}‎,                 {1} (1920), 17--27‎.
 
‎Moise‎,   ‎E‎. ‎E‎., ‎An indecomposable plane continuum which is homeomorphic to each of its nondegenerate subcontinua‎, {Trans‎. ‎Amer. Math. Soc.}‎,                {63} (1948), 581--594‎.
 
‎Schinzel‎,  ‎A‎., ‎Rola Waclawa Sierpi\'{n}skiego w historii matematyki polskiej‎,  {Wiadomo\'{s}ci Matematyczne}‎, {26} (1984), 1--9‎.
 
  ‎Sierpi\'{n}ski‎,  ‎W‎., {Oeuvres Choisies‎, ‎vols‎. ‎I‎, ‎II,} PWN‎, ‎Warszawa‎, ‎1974‎
 
‎Sierpi\'{n}ski‎, ‎W‎., ‎Sur une condition pour qu'un continu soit une courbe jordanienne‎, ‎ {Fundamenta Mathematicae}‎,  {1} (1920), 44--60‎.
 
 ‎Sierpi\'{n}ski‎, W‎., ‎Sur la d\'{e}composition du plan en deux ensembles punctiformes‎, ‎{Bulletin International de L' Acad\'{e}mie des Sciences de Cracovie‎, ‎Ser‎. ‎A}‎, ‎(1913), 76--82‎.
 
  ‎Sierpi\'{n}ski‎,  ‎W‎., ‎O krzywej‎, ‎kt\'{o}rej kat\.{z}dy punktjest punktem rozga{\l}\k{e}zienia (Sur une courbe dont tout point est un point de ramification)‎, ‎               {Prace Matematyczno-Fizyczne}‎,                {27} (1916), ‎77--85‎.
 
‎Sierpi\'{n}ski‎,  ‎W‎., ‎O krzywych‎, ‎wype{\l}niaj\k{a}cych kwadrat (Sur les courbes qui remplissent un carr\'{e})‎, ‎{Prace Matematyczno-Fizyczne}‎,                {23} (1912), 193--219‎.
 
  ‎Sierpi\'{n}ski‎, ‎W‎., ‎Sur les ensembles connexes et non connexes‎, ‎  {Fundamenta Mathematicae}‎,   {2} (1921), 81--95‎.